Ang Antiphishing.biz ay isang serbisyo sa cyber security na nagsusuri ng mga maiikling link para sa phishing, scam, mga virus at iba pang mga banta. Kung mayroon kang sariling URL shortener, maaari kang magsumite ng kahilingan upang paganahin ang sistemang ito sa pagprotekta upang matiyak ang cyber defense ng iyong mga bisita. Nag-aalok din ang Antiphishing.biz ng proactive threat intelligence para sa mga bangko, online na tindahan, marketplace, atbp.

Antiphishing.biz checks the short link you follow for cyber security.

Antiphishing.biz is a cybersecurity service that checks short links for phishing, scams, viruses, and other network threats. If you have your own URL shortener, you can submit a request to enable this protecting system to ensure the cyber defence of your visitors. Antiphishing.biz also offers proactive threat intelligence for banks, online stores, marketplaces, etc.Google Search about urlc.net