സൈബർ സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾക്കായി 'https://ia801504.us.archive.org/28/items/20220131_20220131_0826/%D8%B2%D8%A8%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AF.pdf' ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക
Antiphishing.biz എന്നത് ഫിഷിംഗ്, അഴിമതി, വൈറസുകൾ, മറ്റ് ഭീഷണികൾ എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള ഹ്രസ്വ ലിങ്കുകൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു സൈബർ സുരക്ഷാ സേവനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി URL ഷോർട്ട്‌നർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സന്ദർശകരുടെ സൈബർ പ്രതിരോധം ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ പരിരക്ഷണ സംവിധാനം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിക്കാം. Antiphishing.biz, ബാങ്കുകൾ, ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകൾ, മാർക്കറ്റ്‌പ്ലേസുകൾ മുതലായവയ്‌ക്കായി സജീവമായ ഭീഷണി ഇന്റലിജൻസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

Antiphishing.biz checks the short link you follow for cyber security.

Antiphishing.biz is a cybersecurity service that checks short links for phishing, scams, viruses, and other network threats. If you have your own URL shortener, you can submit a request to enable this protecting system to ensure the cyber defence of your visitors. Antiphishing.biz also offers proactive threat intelligence for banks, online stores, marketplaces, etc.

Google Search about Shortest.link