DPD phishing page in Slovak detected

Content of the phishing page:

Prijatie financnych prostriedkov

ps5 s mechanikou

500 €

Potvrdenie o doruceni. V sulade s podmienkami pouzivania dorucovacej sluzby Posta.sk je potrebne do 3 dni obdrzat kontaktne udaje kupujuceho a adresu, na ktoru bude tovar odoslany.

Posta.sk je garantom transakcie a Posta.sk je plne zodpovedny za vsetky transakcie v pripade nezhod v riadeni dodavok.

Translation of the phishing page:

Acceptance of financial resources

ps5 with mechanics

500 €

Delivery confirmation. In accordance with the terms of use of the Posta.sk delivery service, it is necessary to receive the buyer’s contact details and the address to which the goods will be sent within 3 days.

Posta.sk is the guarantor of the transaction and Posta.sk is fully responsible for all transactions in the event of discrepancies in delivery management.

Content of the phishing page:

Ahoj. Kupujúci zaplatil za váš produkt online prostredníctvom Bazar.sk V súčasnosti je pre potvrdenie objednávky potrebné prepojiť vašu kartu, aby sme na ňu mohli previesť platbu od Kupujúceho. Potom vám kuriér zavolá

Translation of the phishing page::

Hi. The buyer paid for your product online through Bazar.sk Currently, to confirm the order, it is necessary to link your card so that we can transfer the payment from the buyer to it. Then the courier will call you